/
  • Rivningslov & Rivningsanmälan

  • Text hämtad från Stockholms stad
   Byggtek Reserverar sig för ev. ändringar

   Rivningslov

   Rivningslov krävs för att få riva en byggnad eller delar av byggnad. Dessutom behövs en rivningsanmälan och ofta en rivningsplan som redovisar hur rivningsmaterialet tas om hand. Rivningslov krävs för rivning av byggnad eller del av byggnad inom detaljplanlagt område, eller där krav på rivningslov införts i områdesbestämmelser.

   Lov ska ges, om inte:

   • rivningsförbud gäller i detaljplan eller områdesbestämmelser.
   • bostadsförsörjningsbehov föreligger.
   • det historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värdet motiverar bevarande.
   • Ett rivningslov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdagen.

   Handlingar till ansökan om rivningslov:

   • Ansökan görs på stadsbyggnadskontorets blankett.
   • Situationsplan med markering av den eller de byggnader som ska rivas.
   • Byggnadsritning bifogas vid behov. Om del av byggnad ska rivas ska rivningsgränsen klart framgå på ritningen.
   • Ritningarna ska inlämnas i tre exemplar och vara kopierade med svart på vitt papper samt nedvikta till A4-format.

   Rivningsanmälan

   Rivningsanmälan krävs generellt för rivning av byggnad eller delar av byggnad. Anmälan behövs inte för komplementbyggnader t.ex. förråd eller carport. Till en rivningsanmälan ska fogas en plan över hur rivningsmaterialet ska hanteras. Byggnadsnämnden får i enskilda fall besluta att rivningsplan inte behövs.
   Byggherren ska se till att såväl plan- och bygglagen som miljöbalken följs. Stadsbyggnadskontorets hantering av rivningsärenden styrs av plan- och bygglagstiftningen.

   Definitioner av farliga och miljöskadliga material och regler om hanteringen av dessa finns i miljölagstiftningen. En sammanfattning av definitionen och exempel på farliga och miljöskadliga material finns i stadens skrift "Exempel på materialsorter vid rivning". Rivning som innehåller farliga och miljöskadliga material, ohyra och virkesförstörande insekter ska följa plan- och byggförordningens § 20 och miljölagstiftningen.
   Byggherren ska göra rivningsanmälan till stadsbyggnadsnämnden minst tre veckor före påbörjandet av rivningen. När rivningsplan krävs får arbetet inte påbörjas förrän stadsbyggnadsnämnden godkänt planen.

   Handlingar till rivningsanmälan:

   • anmälan görs på stadsbyggnadskontorets blankett.
   • inventering av byggmaterial d.v.s. en inventering av byggnaden med bl.a. förekomsten av farligt och miljöskadligt material, ohyra, virkesförstörande insekter eller hussvamp.
   • rivningsplan krävs normalt.
   • kvalitetsansvarig anmäls på stadsbyggnadskontorets blankett.
   • situationsplan, normalt i skala 1:400.
   • byggnadsritning i skala 1:100 (ev. 1:200) ska bifogas vid behov, ev. enkel sektion. Om del av byggnad ska rivas ska rivningsgränsen klart framgå på ritningen.

   Ritningar ska inlämnas i två exemplar och vara kopierade med svart på vitt papper samt nedvikta till A4-format.
   Byggsamråd fordras inte, men stadsbyggnadsnämnden kan ge råd och upplysningar vid behov. Inget slutbevis kommer att utfärdas.

   Rivningsplan

   Rivningsplanen ska visa hur farliga och miljöskadliga material tas om hand, hur bygg- och rivningsmaterial sorteras och så långt som möjligt återbrukas och återvinns. Rivningsplanen ska grundas på en inventering, som det ligger i byggherrens eget intresse att upprätta. I inventeringen identifieras först farliga och miljöskadliga material och anges miljöriktig hantering av dessa. Därefter identifieras och väljs en ekonomiskt rimlig hantering av så mycket som möjligt av byggnadens delar i prioritetsordning:

   • material för återbruk
   • material för återvinning
   • material för energiutvinning

   Deponeringsandelen bör bli så liten som möjligt.
   I en rivningsplan redovisas (med inventeringen som grund):

   • vilka byggnadsdelar som ska återbrukas
   • hur rivningsmaterialet kommer att sorteras och återvinnas var för sig.
   • hur farligt och miljöskadligt material tas om hand och utrotningsmetod då bekämpning av ohyra fordras.
   • hur rivningsarbetet ska utföras.
   • risker och skyddsåtgärder.
   • transport- och arbetsorganisation.

   Sorteringen av olika material, förutom det farliga och miljöskadliga, ska ske med hänsyn till rimliga ekonomiska konsekvenser och aktuella förutsättningar för mottagande och bearbetning. Som hjälpmedel för upprättandet av rivningsplan har staden utarbetat skriften "Exempel på materialsorter vid rivning". Den finns tillgänglig på stadsbyggnadskontorets hemsida eller på kontorets centrala expedition, Fleminggatan 4.

   Kvalitetsansvarig

   Byggherren skall i de fall en rivningsplan krävs utse en eller flera kvalitetsansvariga, som ska se till att rivningsplanen följs. En av dem ska samordna deras uppgifter. Kvalitetsansvarig kan vara riksbehörig, alternativt godkännas av stadsbyggnadsnämnden för det aktuella projektet. Kvalitetsansvarig anmäls på blankett från stadsbyggnadskontoret så tidigt som möjligt.
   Rivning får en påbörjas förrän stadsbyggnadsnämnden godkänt rivningsplanen!