/
  • Bygglov & Bygganmälan

  • Text hämtad från Stockholms stad
   Byggtek Reserverar sig för ev. ändringar


   Handlingar som behövs för att ansöka om bygglov och göra en bygganmälan. För att få uppföra en byggnad krävs att du har bygglov och att du har gjort en bygganmälan. Byggherren, d.v.s. den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnadsarbetet, har det fulla ansvaret för att byggnaden uppfyller gällande bestämmelser.

    

   Bygglov


   I ansökan om bygglov prövar stadsbyggnadskontoret att åtgärden stämmer överens med detaljplanens bestämmelser och att hänsyn tas till bl.a. kulturvärden, stadsbild och grannar. Ibland finns möjlighet att ta mindre avsteg från detaljplanebestämmelserna. Stadsbyggnadskontoret gör då en bedömning av lämplighet i varje enskilt fall. Innan lov ges ska grannar höras. Information om detaljplanens bestämmelser kan du få på stadsbyggnadskontorets centrala expedition.

    

   Bygganmälan


   I bygganmälan tar kontoret ställning till behovet av kontroll för att byggnaden ska uppfylla samhällets tekniska krav. I samband med bygganmälan ska normalt också en kvalitetsansvarig anmälas.
   Som regel ska ett byggsamråd hållas när byggherren gjort bygganmälan. För mindre tillbyggnader (t.ex. takkupor) behövs i de flesta fall inte samråd, men det förutsätter att kontoret har fått in nödvändiga handlingar, att det inte behövs utstakning/lägeskontroll och att det inte finns samhällsintressen i övrigt att bevaka.
   Om endast utstakning/lägeskontroll behövs räcker det oftast med samråd per telefon.

    

   Hur lång tid tar det?


   Från det att din ansökan är komplett tar det minst sex veckor innan beslut om bygglov kan ges. Saknas något i ansökan måste du komplettera den innan vi kan börja handlägga ditt ärende. Du kan själv påverka handläggningstiden genom att lämna rätt handlingar och fackmässigt utförda ritningar från början.
   För vissa mindre tillbyggnader finns möjlighet till snabbare handläggning. Det gäller takkupa, förstukvist eller vid inglasning av uteplats (om placeringen stämmer med detaljplanen). Boka tid på expeditionen på det distrikt där fastigheten är belägen. I samband med att du bokar tid är det viktigt att du kontrollerar med kontoret att din åtgärd kan handläggas "över disk".

    

   Avgifter


   Avgift för bygglov, bygganmälan, utstakning/lägeskontroll och eventuell planavgift tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.